ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

Εισαγωγή

Το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2019 (Nόμος 4589/2019) και ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος, δηλ. οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας. Στο Τμήμα λειτουργούν εκπαιδευτικά εργαστήρια που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών και εργαστηριακές μονάδες (units) που προωθούν την έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι ο Πρόεδρος (μονοπρόσωπο όργανο) και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (συλλογικό όργανο). Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και συμμετέχει στο Συμβούλιο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Επίσης, στη Γ.Σ. συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος των φοιτητών του Τμήματος που εκλέγεται (μαζί με τον αναπληρωτή του) από τους ίδιους τους φοιτητές του Τμήματος, και ομοίως ένας (1) εκπρόσωπος των μελών Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και ένας (1) εκπρόσωπος των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Τα μέλη της 1ης (προσωρινής) Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος είναι:

Πρόεδρος: Καθηγητής Κων/νος Καρτάλης

Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Ιωάννης Δαγκλής

Μέλη:

Kαθηγητής Αντώνης Πασχάλης

Καθηγητής Ιωάννης Τίγκελης

Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Ντούλας